HTML and CSS Reference
In-Depth Information
Numeric
entity
Named
entity
Symbol Description
Conformance
Capital thorn, Iceland-
ic
Þ
Þ
Small sz ligature, Ger-
man
ß
ß
ß
à
à
à
Small a, grave accent
á
á
á
Small a, acute accent
Small a, circumflex
accent
â
â
â
ã
ã
ã
Small a, tilde
ä
ä
ä
Small a, umlaut
å
å
å
Small a, ring
æ
æ
æ
Small ae ligature
ç
ç
ç
Small c, cedilla
è
è
è
Small e, grave accent
Search WWH ::
Custom Search