Travel Reference
In-Depth Information
Menu/set menu/English
menu
菜单 / 套菜 / 英文菜单
càidān/tàocài/yīng-
wéncàidān
Small portion
少量
shǎoliàng
Chopsticks
筷子
kuàizi
Knife and fork
刀叉
dāochā
Spoon
勺子
sháozi
Waiter/waitress
服务员
fúwùyuán
Bill/cheque
买单
mǎidān
Cook these ingredients to-
gether
yuánliào hùnhé yíkuàir zuò
原料混合一块儿做
Not spicy/no chilli please 请不要辣椒
qǐng búyào làjiāo
Only a little spice/chilli 一点辣椒
yìdiǎn làjiāo
50 grams
liǎng
250 grams
半斤
bànjīn
500 grams
jīn
1 kilo
1 公斤
yī gōngjīn
DRINKS
Beer
啤酒
píjiǔ
Coffee
咖啡
kāfēi
Milk
牛奶
niúnǎi
(Mineral) water
( 矿泉 )
(kuàngquán) shuǐ
Wine
pútáojiǔ
葡萄酒
Yoghurt
酸奶
suānnǎi
Tea
chá
Black tea
红茶
hóngchá
Green tea
绿茶
lǜchá
Jasmine tea
mòlìhuā chá
茉莉花茶
Juice
果汁
guǒzhī
STAPLE FOODS
Aubergine
茄子
qiézi
Bamboo shoots
笋尖
sǔnjiān
Bean sprouts
豆芽
dòuyá
Beans
豆子
dòuzi
Beef
牛肉
niúròu
Bitter gourd
苦瓜
kǔguā
Black bean sauce
hēidòuchǐ
黑豆豉
Search WWH ::
Custom Search