Travel Reference
In-Depth Information
Please say that again
qǐng zài shuō yī biàn
请再说一遍
I understand
我听得懂
wǒ tīngdedǒng
I don't understand
我听不懂
wǒ tīngbùdǒng
I can't read Chinese char-
acters
我看不懂汉字
wǒ kànbùdǒng hànzì
What does this mean? 这是什么意思
zhèshì shénme yìsi?
How do you pronounce
this character?
这个字怎么念
zhègè zì zěnme niàn?
GREETINGS AND BASIC COURTESIES
Hello/How do you do?/
How are you?
你好
nǐhǎo
I'm fine
我很好
wǒ hěnhǎo
Thank you
xièxie
谢谢
Don't mention it/You're
welcome
不客气
búkèqi
Sorry to bother you… 麻烦你
máfán nǐ…
Sorry/I apologize
对不起
duìbùqǐ
It's not important/No
problem
没关系
méiguānxì
Goodbye
再见
zàijiàn
Excuse me (when getting
attention)
不好意思
bùhǎoyìsi
CHIT-CHAT
What country are you
from?
你哪个国家来的?
nǐ nǎgè guójiā lái de mă?
Britain
英国
yīngguó
England
英国 / 英格兰
yīngguó/yīnggélán
Scotland
苏格兰
sūgélán
Wales
威尔士
wēi'ěrshì
Ireland
爱尔兰
ài'érlán
America
美国
měiguó
Canada
jiānádà
加拿大
Australia
澳大利亚
àodàlìyà
New Zealand
新西兰
xīnxīlán
South Africa
南非
nánfēi
China
中国
zhōngguó
Search WWH ::
Custom Search