Geography Reference
In-Depth Information
LIST OF CHINESE TERMS
Bulang zu
布朗族
chaiqian
拆迁
Chama Gudao
茶 古道
chengbao tian
承包田
chi, chuan, zhu
吃,穿,住
春分
chunfen
dagong
打工
Dai zu
傣族
da tiaozheng
大 整
Da Ziran Baohu Xiehui
大自然保
di
ditan jingji
低炭
dongchong xiacao
冬虫夏草
dui shang bao gan, dui xia shi shi qiu shi
上包干, 下 事求是
Dulong zu
独 族
fa lü
法律
feizhengfu zuzhi
非政府
fubai
fupin wuqi
扶 武器
gongping
公平
gongtong guanxin
共同关心
guai
Search WWH ::
Custom Search